Status uknjižbe svih objekata

Namera ovog vodiča je da kupcima pruži osnovne informacije u vezi statusa završenosti sa postupkom upisa nepokretnosti i prava na nepokretnostima u katastar nepokretnosti.

Okrugićeva 17

NAZIV DOKUMENTASTATUSLINK
Lokacijski usloviZavršenoPreuzmi dokument
Građevinska dozvolaZavršeno Preuzmi dokument
Potvrda o plaćenim komunalijamaZavršeno Preuzmi dokument
Potvrda o prijavi radovaZavršeno Preuzmi dokument
Upotrebna dozvolaZavršenoPreuzmi dokument
Uknjižba objektaZavršeno

Zlatarićeva 26

NAZIV DOKUMENTACIJESTATUSLINK
Lokacijski usloviZavršenoPreuzmi dokument
Građevinska dozvolaZavršenoPreuzmi dokument
Potvrda o plaćenim komunalijamaZavršenoPreuzmi dokument
Potvrda o prijavi radoviZavršeno Preuzmi dokument
Upotrebna dozvolaZavršenoPreuzmi dokument
Uknjižba objektaZavršenoPreuzmi dokument

Okrugićeva 6

NAZIV DOKUMENTASTATUSLINK
Lokacijski usloviZavršenoPreuzmi dokument
Građevinska dozvolaZavršenoPreuzmi dokument
Potvrda o plaćenim komunalijamaZavršenoPreuzmi dokument
Potvrda o prijavi radovaZavršenoPreuzmi dokument
Tehnički pregledU procesu
Upotrebna dozvolaU procesuPreuzmi dokument
Uknjižba objektaU procesu

Zlatarićeva 32

NAZIV DOKUMENTASTATUSLINK
Lokacijski usloviZavršenoPreuzmi dokument
Građevinska dozvolaZavršenoPreuzmi dokument
Potvrda o plaćenim komunalijamaZavršenoPreuzmi dokument
Potvrda o prijavi radovaZavršenoPreuzmi dokument
Tehnički pregledZavršenoPreuzmi dokument
Upotrebna dozvolaZavršeno Preuzmi dokument
Uknjižba objektaZavršenoPreuzmi dokument

Okrugićeva 3

NAZIV DOKUMENTASTATUSLINK
Lokacijski usloviZavršenoPreuzmi dokument
Građevinska dozvolaZavršenoPreuzmi dokument
Potvrda o plaćenim komunalijamaZavršenoPreuzmi dokument
Potvrda o prijavi radovaZavršenoPreuzmi dokument
Tehnički pregledZavršeno
Upotrebna dozvolaZavršenoPreuzmi dokument
Uknjižba objektaZavršenoPreuzmi dokument

Okrugićeva 5

NAZIV DOKUMENTASTATUSLINK
Lokacijski usloviZavršenoPreuzmi dokument
Građevinska dozvolaZavršenoPreuzmi dokument
Potvrda o prijavi radovaZavršenoPreuzmi dokument
Tehnički pregledZavršenoPreuzmi dokument
Upotrebna dozvolaZavršenoPreuzmi dokument
Uknjižba objektaZavršenoPreuzmi dokument

Dokumentacija i takse za upis u katastar nepokretnosti

Potrebna dokumentacija i takse za upis u katastar nepokretnosti
Upis imaoca prava na nepokretnosti
Parcela, objekat i poseban deo zgrade (stan, poslovni prostor i garaža)
Nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnosi se:
• zahtev za upis imaoca prava popunjen sa propisanim sadržajem;
• isprava: ugovori (kupoprodaja, poklon, otkup stana, izgradnja, raspodela imovine za života, doživotno izdržavanje i dr.); sudske odluke (presude i rešenja) i rešenja nadležnih organa uprave.
• Isprave se dostavljaju u originalu ili overenoj fotokopiji*.
• Javne isprave, osim javnobeležničkog zapisa, moraju da sadrže klauzulu pravosnažnosti..
*Osnovni sud može overavati fotokopije isprava najduže do 1. marta 2017. godine, a u gradovima za koje nisu imenovani javni beležnici, do imenovanja javnih beležnika.
U obliku javnobeležničkog zapisa moraju biti sačinjeni:
• ugovor o raspolaganju nepokretnostima poslovno nesposobnih lica;
• ugovor o hipoteci i založna izjava ako sadrže izričitu izjavu obvezanog lica da se na osnovu ugovora o hipoteci, odnosno založne izjave, može, radi ostvarenja dugovane činidbe, po dospelosti obaveze neposredno sprovesti prinudno izvršenje, bilo sudskim bilo vansudskim putem (izvršna vansudska hipoteka).
• Ugovori kojima se menjaju pravni odnosi nastali zaključenjem navedenih ugovora i izjava zaključuju se, odnosno daju u obliku javnobeležničkog zapisa.
U obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave moraju biti zaključeni:
• ugovor o prometu nepokretnosti;
• ugovor o hipoteci i založna izjava ako ne sadrže izričitu izjavu obvezanog lica da se na osnovu ugovora o hipoteci, odnosno založne izjave, može, radi ostvarenja dugovane činidbe, po dospelosti obaveze neposredno sprovesti prinudno izvršenje;
• ugovor kojim se zasnivaju stvarne i lične službenosti.
• Privatne isprave moraju sadržati bezuslovnu saglasnost za upis (clausula intabulandi), koja može biti data i u posebnoj, overenoj ispravi.
• Ukoliko lice u odnosu na koje se traži upis nije upisano u katastar nepokretnosti dostavljaju se sve isprave koje dokazuju pravni kontinuitet od lica upisanog u katastar nepokretnosti do lica u čiju korist se traži upis.
• Ako je osnov za upis ugovor o otkupu društvenog stana ne traži se pravni kontinuitet pre zaključenja ugovora o otkupu stana.
• Ako je ugovorom o kupoprodaji, upis u katastar nepokretnosti uslovljen isplatom kupoprodajne cene potrebno je priložiti potvrdu prodavca da je cena isplaćena u celosti.
Administrativna taksa i taksa za uslugu RGZ-a
• Republička administrativna taksa za zahtev iznosi 310 dinara.
• Taksa za promenu imaoca prava na nepokretnosti iznosi:
o 5.000 dinara na osnovu jedne isprave (za upis prava po osnovu rešenja o nasleđivanju i rešanja o vraćanju oduzete nepokretnosti ne plaća se taksa),
o 1.500 dinara za svaku sledeću ispravu kojom se dokazuje pravni kontinuitet u odnosu na upisanog imaoca prava.
• Taksa za promenu imaoca prava na nepokretnosti – upis zajedničke svojine ili susvojine u korist bračnih, odnosno vanbračnih supružnika, kao i upis prava u korist osoba sa invaliditetom iznosi 300 dinara.

Upis objekta (sa upisom imaoca prava)
Nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnosi se:
• zahtev za upis objekta popunjen sa propisanim sadržajem;
• izjava geodetske organizacije o prihvatanju izvršenja geodetskih radova na terenu;
• elaborat geodetskih radova, koji dostavlja angažovana geodetska organizacija* nakon izvršenih geodetskih radova na terenu, osim kada se geodetski radovi izvode za potrebe izdavanja upotrebne dozvole u objedinjenoj proceduri;
*Taksu za izdavanje podataka premera plaća angažovana geodetska organizacija.
Za izvršenje geodetskih radova na terenu podnosilac zahteva plaća naknadu angažovanoj geodetskoj organizaciji.
• ako je za objekat izdata građevinska i upotrebna dozvola, dostavlja se:
1. građevinska i upotrebna dozvola u originalu ili overenoj fotokopiji sa klauzulom pravosnažnosti,
2. ako objekat ima posebne delove prilaže se i tehnička dokumentacija na osnovu koje je izdata građevinska, odnosno upotrebna dozvola ili uverenje nadležnog organa o specifikaciji posebnih delova*, a ako za objekat nije izdata građevinska dozvola dostavlja se elaborat geodetskih radova.
*Ako nadležni organ nije u mogućnosti da izda uverenje, podaci o posebnom delu mogu se upisati na osnovu nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka građevinske struke.
Administrativna taksa i taksa za uslugu RGZ-a
• Republička administrativna taksa za zahtev iznosi 310 dinara.
• Taksa za upis objekta (sa upisom imaoca prava) iznosi 5.500 dinara, za upis garaže površine do 30 m2, trafostanice voltaže 10/04 ili 20/04 ili pomoćnog objekta do 50 m2 (sa upisom imaoca prava) iznosi 2.500 dinara.
• Taksa za upis posebnog dela objekta (sa upisom imaoca prava) iznosi: za jedan poseban deo 4.500 dinara, a za svaki sledeći poseban deo objekta (u istom postupku) 1.500 dinara.
• Taksa za upis objekta ili posebnog dela objekta, sa upisom zajedničke svojine ili susvojine u korist bračnih, odnosno vanbračnih supružnika, kao i sa upisom prava u korist osoba sa invaliditetom iznosi 300 dinara.

Upis hipoteke
Nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnosi se:
1. zahtev za upis hipoteke popunjen sa propisanim sadržajem;
2. ugovor o hipoteci*, založna izjava* ili sudska odluka u originalu ili overenoj fotokopiji;
*U obliku javnobeležničkog zapisa moraju biti sačinjeni ugovor o hipoteci i založna izjava ako sadrže izričitu izjavu obvezanog lica da se na osnovu ugovora o hipoteci, odnosno založne izjave, može, radi ostvarenja dugovane činidbe, po dospelosti obaveze neposredno sprovesti prinudno izvršenje, bilo sudskim bilo vansudskim putem (izvršna vansudska hipoteka).
U obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave moraju biti sačinjeni ugovor o hipoteci i založna izjava ako ne sadrže izričitu izjavu obvezanog lica da se na osnovu ugovora o hipoteci, odnosno založne izjave, može, radi ostvarenja dugovane činidbe, po dospelosti obaveze neposredno sprovesti prinudno izvršenje.
3. ako se hipoteka upisuje na objektu ili posebnom delu objekta u izgradnji prilaže se i pravosnažna građevinska dozvola;
4. nepokretnosti u ispravama koje su osnov za upis hipoteke moraju biti označene prema podacima katastra nepokretnosti.
Administrativna taksa i taksa za uslugu RGZ-a
1. Republička administrativna taksa za zahtev iznosi 310 dinara.
2. Taksa za upis hipoteke kojom se obezbeđuje potraživanje u iznosu:
1. do 6.000.000 dinara iznosi 20.975 dinara;
2. od 6.000.000 do 30.000.000 dinara iznosi 52.439 dinara;
3. od 30.000.000 do 60.000.000 dinara iznosi 104.878 dinara;
4. preko 60.000.000 dinara iznosi 157.315 dinara.

Brisanje hipoteke
Nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnosi se:
1. zahtev za brisanje upisa hipoteke popunjen sa propisanim sadržajem;
2. isprava za brisanje hipoteke kojom se utvrđuje da je potraživanje hipotekarnog poverioca prestalo i daje saglasnost za brisanje hipoteke (brisovna dozvola):
1. privatna isprava – brisovna dozvola fizičkog ili pravnog lica sačinjena u pisanoj formi sa potpisom ovlašćenog lica overenim kod javnog beležnika ili osnovnog suda najduže do 1. marta 2017. godine, a u gradovima za koje nisu imenovani javni beležnici, do imenovanja javnih beležnika,
2. javna isprava – brisovna dozvola imaoca javnih ovlašćenja u originalu ili overenoj fotokopiji,
3. pravosnažna sudska odluka u originalu ili overenoj fotokopiji.
Administrativna taksa i taksa za uslugu RGZ-a
1. Republička administrativna taksa za zahtev iznosi 310 dinara.
2. Taksa za brisanje hipoteke iznosi 3.460 dinara.

Promena pravnog statusa objekta koji je upisan u katastar nepokretnosti bez građevinske dozvole
Nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnosi se:
1. zahtev za promenu pravnog statusa objekta popunjen sa propisanim sadržajem;
2. pravosnažna građevinska i upotrebna dozvola ili uverenje nadležnog opštinskog organa da je objekat izgrađen u vreme kada nije tražena građevinska dozvola, u originalu ili overenoj fotokopiji.
Administrativna taksa i taksa za uslugu RGZ-a
1. Republička administrativna taksa za zahtev iznosi 310 dinara.
2. Ako je držalac upisan, taksa za upis prava svojine već upisanog držaoca iznosi 2.500 dinara.
3. Ako držalac nije upisan, taksa za upis prava svojine iznosi 5.000 dinara.
4. Ako je imalac prava svojine upisan, taksa za brisanje zabeležbe da je objekat izgrađen bez građevinske dozvole iznosi 849 dinara.

Promena pravnog statusa objekta koji je upisan u katastar nepokretnosti sa građevinskom dozvolom, a bez upotrebne dozvole
Nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnosi se:
1. zahtev za promenu pravnog statusa objekta popunjen sa propisanim sadržajem;
2. pravosnažna upotrebna dozvola, u originalu ili overenoj fotokopiji.
Administrativna taksa i taksa za uslugu RGZ-a
1. Republička administrativna taksa za zahtev iznosi 310 dinara.
2. Taksa za brisanje zabeležbe da je objekat bez upotrebne dozvole iznosi 849 dinara.

Promena nastala parcelacijom, preparcelacijom ili ispravkom granica katastarskih parcela
Nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti podnosi se:
1. zahtev za provođenje promene nastale parcelacijom, preparcelacijom ili ispravkom granica katastarskih parcela popunjen sa propisanim sadržajem;
2. projekat parcelacije, odnosno preparcelacije potvrđen od strane organa jedinice lokalne samouprave nadležnog za poslove urbanizma, čiji je sastavni deo projekat geodetskog obeležavanja (dostavlja se samo uz zahtev za parcelaciju, odnosno preparcelaciju);
3. dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima za sve katastarske parcele;
4. izjava geodetske organizacije o prihvatanju izvršenja geodetskih radova na terenu;
5. elaborat geodetskih radova koji je izradila i overila ovlašćena geodetska organizacija* i zapisnik o izvršenom uviđaju na terenu koji je potpisan od strane podnosioca zahteva i imalaca pravnog interesa.
*Taksu za izdavanje podataka premera plaća angažovana geodetska organizacija.
Za izvršenje geodetskih radova na terenu plaća se naknada angažovanoj geodetskoj organizaciji.
Administrativna taksa i taksa za uslugu RGZ-a
1. Republička administrativna taksa za zahtev iznosi 310 dinara.
2. Taksa za provođenje promene na zemljištu nastala deobom parcele:
1. Za dve parcele novog stanja iznosi 4.000 dinara;
2. Za svaku sledeću parcelu novog stanja iznosi 1.500 dinara.
3. Taksa za provođenje promene na zemljištu nastala spajanjem parcele:
0. Za dve parcele starog stanja iznosi 2.000 dinara;
1. Za svaku sledeću parcelu starog stanja iznosi 800 dinara.

1) Utvrdite koja je služba za katastar nepokretnosti nadležna za upis
Nadležna služba je ona služba za katastar nepokretnosti koja obuhvata područje opštine na kojoj se nepokretnost nalazi. Spisak svih službi za katastar nepokretnosti, sa kontaktima, možete naći na internet stranici RGZ-a http://www.rgz.gov.rs/rgz_find.asp.
2) Utvrdite pravni status nepokretnosti u katastru
Mogućnosti i način upisa prava na određenoj nepokretnosti zavise pre svega od njenog pravnog statusa, odnosno stanja upisa u katastru nepokretnosti. Zato u drugom koraku utvrdite taj status, uvidom u stanje u katastru nepokretnosti, što se ostvaruje izdavanjem lista nepokretnosti ili neposrednim uvidom u evidenciju i dobijanjem usmenih informacija i objašnjenja od službenika RGZ-a.
Tek kada se utvrdi tačan pravni status nepokretnosti u katastru, može se za konkretan slučaj utvrditi koje radnje treba preduzeti i koja dokumenta treba pribaviti u cilju željenog upisa.
3) Pripremite dokumentaciju
Kada ste utvrdili pravni status nepokretnosti u katastru potrebno je pripremiti odgovarajuću dokumentaciju.
Isprave se dostavljaju u originalu ili overenoj kopiji*.
*Osnovni sud može overavati fotokopije isprava najduže do 1. marta 2017. godine, a u gradovima za koje nisu imenovani javni beležnici, do imenovanja javnih beležnika.
Tipične situacije:
a) Upis prava svojine na osnovu ugovora o kupoprodaji, ukoliko je prodavac upisan kao vlasnik nepokretnosti
Potrebno je pripremiti sledeće:
 ugovor o kupoprodaji* zaključen u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave sa izričitom i bezuslovnom saglasnošću prodavca da kupac može da upiše pravo svojine (clausula intabulandi) – ako je nema u samom ugovoru, potrebno je priložiti saglasnost u posebnoj, overenoj pisanoj izjavi prodavca;

*Ugovor o kupoprodaji zaključen sa poslovno nesposobnim licem mora biti sačinjen u obliku javnobeležničkog zapisa.
 fotokopiju lične karte kupca ili štampani podatak iz čitača elektronske lične karte.
Ako je kupac pravno lice, potreban je izvod iz Agencije za privredne registre Republike Srbije, u originalu ili fotokopiji overenoj da je verna originalu (u sudu ili u opštini).
b) Upis prava svojine na osnovu ugovora o kupoprodaji, ukoliko prodavac nije upisan kao vlasnik nepokretnosti
Ako prodavac iz zaključenog ugovora o kupoprodaji nije upisan kao vlasnik nepokretnosti, već neko drugo lice, pored dokumenata navedenih pod a), potrebno je priložiti i isprave na osnovu kojih prodavac izvodi svoje pravo od upisanog imaoca prava, čime se dokazuje celokupni niz osnova sticanja prava (pravni kontinuitet). Ovo znači da je u slučaju da je nepokretnost bila više puta predmet prenosa vlasništva, a i dalje je upisana na prvobitnog vlasnika, potrebno da poslednji sticalac dostavi isprave o svim tim prenosima.
Kod ugovora o otkupu stanova u društvenoj svojini postoji izuzetak od obaveze dokazivanja celokupnog niza osnova sticanja. Naime, ako je na stanu upisano neko drugo društveno pravno lice, a ne ono koje je dalo stan u otkup, ne treba pribavljati isprave o pravnoj vezi između tih pravnih lica.
v) Upis prava svojine na osnovu ugovora o kupoprodaji, ukoliko je predmet kupoprodaje objekat ili poseban deo objekta (stan, poslovni prostor, garaža)
Ukoliko je objekat upisan u katastar nepokretnosti bez građevinske i upotrebne dozvole, pored dokumenata navedenih pod a), odnosno b), potrebno je priložiti i:
 građevinsku i upotrebnu dozvolu sa klauzulom pravosnažnosti (štambilj – potvrda donosioca rešenja da je rešenje postalo pravosnažno).
Ukoliko objekat nije upisan u katastar nepokretnosti, potrebno je priložiti i:
 elaborat geodetskih radova sačinjen od strane ovlašćene geodetske organizacije (spisak geodetskih organizacija možete naći na internet stranici RGZ-a http://www.rgz.gov.rs/reg-go-public/ ili u nadležnoj službi RGZ-a);
g) Konverzija prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu
Potrebno je pripremiti sledeće:
 rešenje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave (na čijoj teritoriji se nalazi predmetno građevinsko zemljište) kojim se određenom licu utvrđuje pravo na konverziju prava korišćenja u pravo svojine i visina naknade po tom osnovu, sa klauzulom pravosnažnosti (štambilj – potvrda donosioca rešenja da je rešenje postalo pravosnažno).
d) Upis hipoteke
Ako je na nepokretnosti koja se zalaže upisano pravo svojine založnog dužnika
Potrebno je pripremiti jednu od ovih isprava koje mogu biti osnov hipoteke, i to:
 ugovor o hipoteci* sa izričitom i bezuslovnom saglasnošću vlasnika da poverilac može upisati hipoteku na njegovoj nepokretnosti (clausula intabulandi)
ili
 založnu izjavu* (založnu izjavu daje vlasnik nepokretnosti koja je predmet zaloge);
*U obliku javnobeležničkog zapisa moraju biti sačinjeni ugovor o hipoteci i založna izjava ako sadrže izričitu izjavu obvezanog lica da se na osnovu ugovora o hipoteci, odnosno založne izjave, može, radi ostvarenja dugovane činidbe, po dospelosti obaveze neposredno sprovesti prinudno izvršenje, bilo sudskim bilo vansudskim putem (izvršna vansudska hipoteka).
U obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave moraju biti sačinjeni ugovor o hipoteci i založna izjava ako ne sadrže izričitu izjavu obvezanog lica da se na osnovu ugovora o hipoteci, odnosno založne izjave, može, radi ostvarenja dugovane činidbe, po dospelosti obaveze neposredno sprovesti prinudno izvršenje.
 rešenje nadležnog suda kojim se prihvata sporazum stranaka o obezbeđenju potraživanja zasnivanjem hipoteke, prema Zakonu o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS“, br. 31/11, 99/11-dr. zakon, 109/13-US, 55/14 i 139/14).
Ako je objekat, odnosno poseban deo objekta u izgradnji
U ovom spučaju hipoteka se može upisati na osnovu ugovora o hipoteci ili založne izjave, pored kojih je potrebno priložiti:
 građevinsku dozvolu sa klauzulom pravosnažnosti (štambilj – potvrda donosioca rešenja da je rešenje postalo pravosnažno).
đ) Brisanje hipoteke
Da bi se izvršilo brisanje hipoteke, odnosno ispis, potrebno je priložiti:
 ispravu za brisanje hipoteke kojom se utvrđuje da je potraživanje hipotekarnog poverioca prestalo i daje saglasnost za brisanje hipoteke (brisovna dozvola), koja može biti:
– privatna isprava – brisovna dozvola fizičkog ili pravnog lica sačinjena u pisanoj formi sa potpisom ovlašćenog lica overenim kod javnog beležnika ili osnovnog suda
– javna isprava – brisovna dozvola imaoca javnih ovlašćenja,
– pravosnažna sudska odluka.
4) Platite takse i naknade
Uz pripremljenu dokumentaciju, potrebno je platiti i republičku administrativnu taksu za zahtev i taksu za uslugu RGZ-a. Kao dokaz o izvršenim uplatama nadležnoj službi RGZ-a predaju se original uplatnice, odnosno drugi dokaz o izvršenoj uplati.
Visina republičke administrativne takse za zahtev utvrđena je Zakonom o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14 i 45/15).
Visina takse za pružanje usluga RGZ-a utvrđena je Pravilnikom o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda („Službeni glasnik RS“, br. 116/13, 5/14 – ispravka, 8/14, 120/14 i 29/15).
5) Sastavite zahtev za upis
Zahtev za upis mora da sadrži sledeće elemente:
 naziv nadležne službe za katastar nepokretnosti kojoj se zahtev upućuje;
 podatke o predmetu zahteva (promeni za koju se zahteva upis);
 podatke o podnosiocu zahteva (ime, ime jednog roditelja i prezime, odnosno naziv, JMBG, odnosno MB i adresa podnosioca, kao i njegovog zastupnika ili punomoćnika – ukoliko ih ima);
 potpis podnosioca zahteva, odnosno ovlašćenog lica.
Pored ovih obaveznih elemenata, zahtev može da sadrži i druge navode za koje podnosilac smatra da su od značaja za odlučivanje.
Primere obrazaca za podnošenje zahteva možete pronaći na internet stranici RGZ-a
http://www.rgz.gov.rs/template1.asp?PageName=2008_04_25.
Ako zahtev podnosi zastupnik ili punomoćnik, uz zahtev je potrebno priložiti i odgovarajući dokaz o svojstvu zastupnika, odnosno punomoćje (punomoćje mora biti overeno, osim ako se daje advokatu).
Zahtev za upis hipoteke mogu podneti vlasnik nepokretnosti, dužnik ili poverilac.
6) Predajte zahtev za upis sa pratećom dokumentacijom u nadležnu službu za katastar nepokretnosti
Zahtev za upis hipoteke možete podneti i elektronskim putem, Internet servisom za podnošenje zahteva, o kojem informacije možete pronaći na internet stranici RGZ-a
www.rgz.gov.rs/template1.asp?PageName=2009_09_29_03.