Dokumentacija za povrat PDV-a
kupcima prvog stana

Šta je sve potrebno uraditi pri kupovini prvog stana radi povrata sredstava po osnovu PDV-a?

Ukoliko prvi put kupujete nepokretnost, možete ostvariti pravo na povrat PDV-a do 40m2,
kao i na dodatnih 15m2 za svakog člana domaćinstva koji prethodno nije imao nekretninu
u svojini.

1. USLOVI ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA REFUNDACIJU PDV PO OSNOVU KUPOVINE PRVOG STANA

Prema odredbi člana56a stava1. Zakona o porezu na dodatu vrednost(„Sl. glasnik RS‟, broj84/04, 86/04 ‐ ispravka, 61/05 i61/07 – u daljem tekstu: Zakon), pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko lice– punoletni državljanin Republike, sa prebivalištem na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan(u daljem tekstu: kupac prvog stana).

Članom56a stav2. Zakona propisano je da kupac prvog stana može ostvariti refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana, pod sledećim uslovima:
1) da od1. jula2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike kao i
2) da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena prodavcu.

Pravo na refundaciju PDV iz člana 22. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS‟, broj61/05), a koji se odnosi na član56a Zakona, može se ostvariti samo na osnovu ugovora o kupoprodaji stana overenog posle stupanja na snagu ovog zakona (član29. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost), odnosno na osnovu ugovora o kupoprodaji stana overenog nakon 08. 07. 2007. godine. Takođe, članom 56a stav3. Zakona propisano je da pravo na refundaciju PDV iz stava1. ovog člana može da se ostvari za stan čija površina za kupca prvog stana iznosi do40 m², a za članove njegovog porodičnog domaćinstva do15 m² po svakom članu koji nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike u periodu iz stava2. tačka1) ovog člana. Odredbom stava 4. istog člana Zakona propisano je, da ako kupac prvog stana kupuje stan površine koja je veća od površine za koju u skladu sa stavom 3. ovog člana ima pravo na refundaciju PDV.

Pravo na refundaciju PDV kupac prvog stana može da ostvari do iznosa koji odgovara površini stana iz stava3. ovog člana. Dužina trajanja zajedničkog prebivališta pre dana overe ugovora o kupoprodaji kojim kupac stiče prvi stan nije od uticaja kod ostvarivanja prava na refundaciju PDV u skladu sa članom56a Zakona.

Na ovom linku možete preuzeti obrazac zahteva kupca prvog stana za refundaciju PDV.

 

2. PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA REFUNDACIJU PDV PO OSNOVU KUPOVINE PRVOG STANA

Odredbom člana 10a stav 1. Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku rafakcije i refundacije PDV („Sl.glasnik RS‟ broj107/04, 65/05 i63/07 – u daljem tekstu: Pravilnik) propisano je, da kupac prvog stana iz člana 56a Zakona ostvaruje refundaciju PDV u skladu sa Zakonom, na osnovu pismenog zahteva, koji podnosi nadležnom poreskom organu (prilog br. 1. Zahtev za refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana – obrazac RFN). Rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV nije ograničen Zakonom i Pravilnikom.

Zahtev za refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana sa pratećim prilozima se može predati lično u pisarnici nadležne organizacionoj jedinice Poreske uprave ili putem pošte. Nadležni poreski organ iz stava 1. ovog člana, u skladu sa članom 10a stav 3. Pravilnika, je organizaciona jedinica Poreske uprave koja je nadležna za prijem evidencione prijave obveznika PDV- prodavca stana u skladu sa Pravilnikom o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Sl.glasnik RS‟, broj 94/04, 108/05 i 120/08). Ukoliko je za prijem evidencione prijave obveznika PDV– prodavca stana nadležan Centar za velike poreske obveznike, kupac stana zahtev za refundaciju PDV podnosi organizacionoj jedinici Poreske uprave koja bi bila nadležna da poreski obveznik nije u nadležnosti CVPO– filijali, odnosno prema sedištu pravnog lica.

Kupac prvog stana koji kupuje stan od dva fizička lica, a od kojih je jedno lice obveznik PDV, u cilju ostvarivanja prava na refundaciju PDV, podnosi nadležnom poreskom organu Obrazac RFN- Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV, za idealni deo stana koji odgovara prodavcu- obvezniku PDV. Kupac prvog stana nema pravo na refundaciju PDV za idealni deo stana čiji je prvi prenos prava raspolaganja izvršilo lice koje nije obveznik PDV. Za idealni deo stana koji podleže obračunu poreza na prenos apsolutnih prava može se podneti zahtev za oslobađanje plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana u skladu sa članom 31a Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS‟, broj 26/01, 45/02 – US, „Sl. list SRJ‟ broj 42/02 – US, „Sl. glasnik RS‟ broj 80/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09).

Saglasno odredbi stava5. istog člana Pravilnika, uz zahtev iz stava1. ovog člana, dostavlja se:
1. izvod iz matične knjige rođenih;
2. uverenje o državljanstvu;
3. dokaz o prebivalištu(overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu);
4. overena kopija ugovora o kupoprodaji stana;
5. račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan PDV;
6. dokaz da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena;
7. overena izjava kupca stana da kupuje prvi stan koja se daje na Obrascu IKPS PDV- Izjava kupca stana da kupuje prvi stan, koji je dat u prilogu br. 2. ovog uputstva.

Prema odredbi stava6. istog člana Pravilnika, ako kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV i po osnovu člana, odnosno članova njegovog porodičnog domaćinstva, pored dokumenata iz stava 5. ovog člana, dostavlja i:
1. dokument kojim se potvrđuje da je fizičko lice po osnovu koga kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana u skladu sa članom 56a stav5. Zakona(npr. izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih i dr);
2. dokaz o prebivalištu člana porodičnog domaćinstva(overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu).

 

3. POSTUPANjE PORESKE UPRAVE PRILIKOM OBRADE ZAHTEVA ZA REFUNDACIJU PDV PO OSNOVU KUPOVINE PRVOG STANA

Nakon prijema zahteva za refundaciju PDV i pratećih priloga potrebno je isti zavesti i po formiranju predmeta predati poreskom inspektoru(u daljem tekstu inspektoru) radi dalje obrade.

Inspektor prilikom obrade zahteva proverava da li je obrada i rešavanje0 po podnetom zahtevu iz okvira nadležnosti konkretne organizacione jedinice Poreske uprave, nadležnost za rešavanje po zahtevu utvrđuje se na osnovu člana 10a stav3. Pravilnika, kao i da li je podnosilac zahteva uz zahtev podneo i sve
prateće obrasce poropisane u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. Ukoliko inspektor utvrdi(na osnovu JMBG/PIB-a prodavca) da zahtev za refudnaciju PDV nije podnet nadležnoj organizacionoj jedinici, dužan je da zahtev sa pratećim prilozima, istog ili najkasnije narednog dana putem pošte prosledi nadležnoj organizacionoj jedinici, o čemu obaveštava i podnosioca zahteva. U slučaju da podnosilac zahteva uz zahtev nije podneo sve propisane
obrasce inspektor je dužan da u obaveštenju o prosleđivanju zahteva nadležnoj organizacionoj jedinici podnosiocu zahteva dostavi i informaciju o dokumentima koji nedostaju kako bi mogao da ih blagovremeno pripremi i dostavi nadležnoj organizacionoj jedinici.

Ako inspektor koji je zadužen za obradu predmetnog zahteva utvrdi da podnosilac zahteva nije dostavio sve prateće priloge propisane Pravilnikom, dužan je da uputi pismeni zahteva za dostavu pratećih dokumenata neophodnih u postupku rešavanja po podnetom zahtevu (prilog br. 3), u smislu člana 127. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.list SRJ‟ broj: 33/97, 31/01, „Sl.glasnik S‟ broj: 30/10). Ukoliko podnosilac zahteva u naknadno određenom roku ne dostavi zahtevane dokaze inspektor će u skladu sa članom127. stav3. Zakona o
opštem upravnom postupku zaključkom odbaciti zahtev za refundaicju PDV kao da nije podnet (član 58. stav 2. Zakona o opštem upravnom postuku), sa napomenom da je protiv tog zaključka dopuštena posebna žalba.
U toku dalje obrade predmeta inspektor je dužan da izvrši uvid u priloge koji su podneti od strane podnosioca zahteva za refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana, u smislu da li na osnovu podnetih priloga kupac prvog stana ostvaruje pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana(da li je zahtev podnet od strane državljanina Republike Srbije, da li je kupoprodajna cena stana u potpunosti isplaćena prodavcu, da li se iz ugovora o kupoprodaji ili iz izdate fakture može nedvosmisleno utvrditi iznos PDV kao i kupoprodajna cena stana, da li na osnovu podnetih priloga za članove porodičnog domaćinstva kupac stana ostvaruje pravo na refundaciju PDV i sl.).

Prema mišljenju Ministarstva unutrašnjih poslova broj 01-11620/08-5 od 12. januara 2009. godine: “shodno Zakonu o prebivalištu i boravištu građana („Sl.glasnik SRS‟, broj 42/77, … 25/89 i „Sl. glasnik RS‟, broj 53/93, … 101/05), državljanin Republike Srbije koji ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, zadržava prebivalište na teritoriji Republike Srbije i za vreme njegovog boravka u inostranstvu, pri čemu je isti dužan da, ukoliko namerava da boravi u inostranstvu duže od 60 dana, pre odlaska prijavi odlazak u inostranstvo.” Prema odredbi člana 10a stav 2. Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku rafakcije i refundacije PDV („Sl. glasnik RS‟, broj 107/04, 65/05 i63/07) stanovima, u smislu ovog pravilnika, smatraju se stambeni objekti, ekonomski deljive celine u okviru tih objekata, kao i vlasnički udeli na tim dobrima(u daljem tekstu: stan). U skladu sa odredbom člana 3. Zakona o stanovanju („Sl.glasnik RS‟, broj: 50/92, …, 46/98, 26/01 i101/05) stanom se, smatra jedna ili više prostorija namenjenih i podobnih za stanovanje, koje, po pravilu, čine jednu građevinsku celinu i imaju zaseban ulaz.

Porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana, u smislu člana 56a stava 3. Zakona, smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupčeve dece, kupčevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupčevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupčevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana, u skladu sa članom 56a stav 5. Zakona.

Prema tome, za svrhu ostvarivanja prava na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana u skladu sa članom56a Zakona, članom porodičnog domaćinstva kupca prvog stana smatra se lice iz člana 56a stav 5. Zakona koje, između ostalog, ima isto prebivalište kao kupac prvog stana, nezavisno od adrese u Republici Srbiji na kojoj je to zajedničko prebivalište ostvareno. Prema odredbi člana 6. Zakona o prebivalištu i boravištu građana („Sl. glasnik SRS‟, broj42/77 i25/89 i „Sl. glasnik RS‟, broj53/93, … i101/05), punoletni građani dužni su da prijave i odjave prebivalište i prijave promenu adrese stana. Prilikom prijavljivanja prebivališta, odnosno promene adrese stana punoletni građani dužni su da prijave i svoju maloletnu decu.

Odredbom člana 20. stav 3. Zakona o prebivalištu i boravištu građana, propisano je da se prebivalište građana i promena adrese stana evidentira u evidenciji o izdatim ličnim kartama, koje ujedno služe kao evidencije prebivališta, ili se o tome vodi posebna evidencija.

Na osnovu zauzetih stavova u dosadašnjoj praksi kao i u skladu sa odredbama Zakona i Pravilnika, pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana ne može priznati:
1. licu koje u momentu zaključenja ugovora o kupoprodaji stana već poseduje stan na teritoriji Republike Srbije, pri čemu se pod stanom smatra građevinski objekat koji se sastoji od jedne ili više prostorija namenjenih i podobnih za stanovanje, koje, po pravilu, čine jednu građevinsku celinu i imaju zaseban ulaz;
2. licu koje u momentu overe ugovora o kupoprodaji kojim stiče prvi stan nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
3. licu koje u momentu overe ugovora o kupoprodaji kojim stiče prvi stan nema državljanstvo Republike Srbije;
4. za stan za koji je ugovor o kupoprodaji overen pre08.07.2007. godine a aneks ugovora nakon08.07.2007. godine, s’obzirom da je osnovni ugovor o kupoprodaji stana overen pre stupanja na snagu Zakona
5. u slučaju da je kupac prvog stana maloletno lice, u čije ime i za čiji račun ugovor zaključuje roditelj tog lica kao zakonski zastupnik(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srbije broj: 413-00-01844/2008-04 od
14.10.2008. godine);
6. licu koje je u periodu od1. jula2006. godine do zaključenja ugovora o kupovini stana nasledilo porodičnu stambenu zgradu ukoliko se ona može smatrati stanom(tj. ukoliko je čini jedna ili više prostorija namenjenih i
podobnih za stanovanje koje, po pravilu, čine jednu građevinsku celinu i imaju zaseban ulaz), nezavisno od toga da li je reč o zgradi izgrađenoj sa ili bez odobrenja za gradnju, da li je taj objekat kupac stana stalno koristio ili je u njemu povremeno boravio ili je isti koristio za odmor, da li je stan izgrađen na poljoprivrednom ili građevinskom zemljištu, kao i od činjenice da li je taj građevinski objekat prodat pre kupovine stana(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srbije broj: 430-03-00362/2009-04 od13.01.2010. godine);
7. kupcu stana u slučaju kada je prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenom stanu izvršilo lice koje nije obveznik PDV, a za taj promet je obračunalo i iskazalo PDV u računu ili drugom dokumentu koji služi kao račun,
imajući u vidu da je PDV obračunat od strane lica koje nije imalo pravo iskazivanja PDV u računu(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srbije broj: 413-00-01209/2009-04 od20.05.2009. godine)
8. kupcu prvog stana koji je ostvario refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana;
9. kupcu stana koji je stekao prvi stan bez obaveze prodavca da za promet tog stana plati porez na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu;
10. ukoliko kupac prvog stana nije isplatio ugovorenu cenu stana sa PDV-om prodavcu, već licu sa kojim prodavac ima zaključen ugovor o preuzimanju duga (Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srbije broj: 413-00-2740/2009-04 od 30.12.2009. godine);
11. u slučaju kada je kupoprodajnim ugovorom definisano da kupac stana prodavcu plaća ugovorenu cenu stana na rate, a ukupna cena stana nije u potpunosti isplaćena prodavcu (Mišljenje Ministarstva finansija Republike
Srbije broj: 413-00-1391/2007-04 od08.10.2007. godine);
12. u slučaju kada je predmet kupoprodaje montažna kuća bez zemljišta, s’obzirom da se ovo dobro ne smatra stanom (Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srbije broj: 413-00-1011/2008-04 od06.05.2008. godine);
13. licu koje sa kupcem prvog stana nema zajedničko prebivalište na dan overe ugovora o kupoprodaji prvog stana, s’obzirom da se isto ne može smatrati članom porodičnog domaćinstva(Mišljenje Ministarstva finansija Republike
Srbije broj: 413-00-1266/2008-04 od08.08.2008. godine);
14. za člana porodičnog domaćinstva kupca prvog stana za kojeg je kupac prvog stana ostvario refundaciju PDV, u slučaju kada taj član porodičnog domaćinstva kupuje prvi stan;
15. za člana porodičnog domaćinstva kupca stana koji je stekao prvi stan bez obaveze prodavca da za promet tog stana plati porez na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu, a za koga je ostvareno to poresko oslobođenje. Ukoliko inspektor u postupku kontrole utvrdi da se pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana ne može priznati dužan je da odbije podneti zahtev za refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana i pristupi izradi rešenja o odbijanju zahteva, na način opisan u tački4. ovog Uputstva.

Pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana priznaje se i u
sledećim slučajevima:
1. licu koje na osnovu overenog ugovora o kupoprodaji stana u potpunosti isplati prodavcu ugovorenu cenu stana sa PDV, delom u novcu, a delom u dobru, pri čemu napominjemo da je inspektor dužan da u postupku donošenja rešenja o
refundaciji utvrdi sve činjenice koje su od značaja za ostvarivanje prava na refundaciju PDV, u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija (Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srbije broj: 413-00-1863/2010-04 od09.06.2010. godine);
2. u slučaju kada kupac stana kao nužni naslednik ostavioca- supružnika ostvari pravo na novčanu nadoknadu po osnovu nužnog naslednog dela(što ima obligaciono- pravni karakter), kao i novčanu nadoknadu po osnovu zajedničkog sticanja u braku sa ostaviocem pri čemu nužnom nasledniku nijednim aktom nije utvrđeno pravo svojine, odnosno susvojine na toj porodično stambenoj zgradi, taj nužni naslednik, sa aspekta primene propisa kojima se uređuje oporezivanje potrošnje PDV, nije imao svojinu, odnosno susvojinu na porodičnoj stambenoj zgradi- predmetu zaostavštine. S tim u vezi, nužni naslednik kao kupac stana, a uz ispunjenje ostalih propisanih uslova, može da ostvari pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srbije broj: 413-00-2263/2008-04 od27.01.2010. godine);
3. kupcu prvog stana koji je stekao državljanstvo Republike Srbije poreklom i koje se državljanininom Republike Srbije smatra rođenjem, naime u ovom slučaju obnova upisa činjenice državljanstva Republike Srbije ne utiče na državljanski status kupca prvog stana(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srbije broj: 413-00-02378/2009-04 od27.11.2009. godine);
4. kupcu prvog stana kada na osnovu overenog ugovora o kupoprodaji stana u objektu koji je u izgradnji, kupac prvog stana isplati prodavcu u potpunosti ugovorenu cenu stana sa PDV(Mišljenje Ministarstva finansija Republike
Srbije broj: 413-00-1104/2007-04 od03.10.2007. godine);
5. u slučaju kada je predugovor o kupoprodaji stana zaključen u2006. godini, uplata kupoprodajne cene stana po konačnom računu izvršena u2006.godini, a ugovor o kupoprodaji stana kod nadležnog suda overen posle8. jula2007. godine, kao i u slučaju kada je predugovor o kupoprodaji stana zaključen u2006. godini, a uplata kupoprodajne cene stana po konačnom računu i overa ugovora o kupoprodaji stana kod nadležnog suda izvršene posle8. jula2007. godine, kupac prvog stana ima pravo na refundaciju PDV(Mišljenje Ministarstva finansija
Republike Srbije broj: 413-00-1844/2007-04 od25.12.2007. godine);
6. kupcu prvog stana koji je u momentu overe ugovora o kupoprodaji imao prijavljeno boravište u inostranstvu;
7. kupcu prvog stana kada je ugovorena cena stana u potpunosti isplaćena prodavcu od strane trećeg lica, na osnovu ugovora koje to lice ima sa kupcem prvog stana(npr. na osnovu ugovora o preuzimanju duga, asignacije ili ugovora o jemstvu), Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srbije broj: 413-00-748/2010-04 od06.07.2010. godine.

U slučaju da je zahtev za refundaciju PDV podnet od strane lica koje po zaključenom ugovoru o kupoprodaji stiče½ idelanog dela stana na teritoriji Republike Srbije, ako su ispunjeni svi propisani uslovi, pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana ostvaruje se u srazmeri u odnosu na susvojinski deo koji kupuje(npr. ukoliko se radi o kupovini stana čija je ukupna površina59 m² znači za površinu od20 m²(1/2 od40 m²), dok se na9,5 m²(tj. na razliku površine idealnog dela kupljenog i površine srazmernog dela1/2 odgovarajućeg stana kupac stana nema pravo na refundaciju PDV).

Ukoliko u postupku obrade zahteva za refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana inspektor utvrdi da je zahtev za refundaciju podnet za deo stana za koji je obračunat i plaćen PDV dok prenos prava raspolaganja na drugom delu stana podleže plaćanju poreza na prenos apsolutnih prava inspektor je dužan da obim prava na refundaciju PDV utvrdi u odgovarajućoj srazmeri u odnosu na idealni deo stana čiji prenos podleže plaćanju PDV, (npr. ukoliko kupac kupuje stan od75 m² pri čemu je za50 m², odnosno za2/3 obračunat PDV a za25 m² postoji obaveza plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, odnosno za1/3 ukupne površine stana. Pravo na refundaciju PDV poreski inspektor utvrđuje primenom metode srazmere tako da kupac stana ima pravo na refundaciju PDV za26,66 m² a za 13,34 m² može ostvariti pravo na poresko oslobođenje). Po ovom pitanju Ministarstvo finansija Republike Srbije je dalo mišljenje broj: 413-00-00646/2008-04 od26.05.2008. godine u kome se između ostalog navodi da se na prenos svakog od idealnih delova konkretnog stana ostvaruje odgovarajuće pravo- zavisno od oblika poreza kome prenos konkretnog idealnog dela stana podleže, odnosno pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava- na prenos idealnog dela stana koji podleže plaćanju poreza na prenos apsolutnih prava, a pravo na refundaciju PDV- kada prvi prenos konkretnog idealnog dela stana podleže plaćanju PDV Ukoliko inspektor utvrdi da podnosilac zahteva za refundaciju ispunjava uslove za refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana pre neporedne izrade rešenja o refundaciji PDV inspektor je dužan da o tome pismeno obavesti odeljenje naplate u organizacionoj jedinici u kojoj kupac stana ima prebivalište.

Obaveštenje mora da sadrži iznos za koji se ostvaruje pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana kao i datum prijema zahteva za refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana.

Odeljenje naplate koje je nadležno za naplatu javnih prihoda prema prebivalištu kupca stana i članova njegovog porodičnog domaćinstva nakon prijema obaveštenja od strane inspektora je dužno da preduzme odgovarajuće mere iz okvira njihove nadležnosti.

Po prijemu dokaza da je obaveštenje uručeno nadležnom odeljenju naplate inspektor pristupa daljoj obradi zahteva– odnosno izradi rešenja o refundaciji PDV po osnovu kupovine prvog stana.

 

4. POSTUPAK IZRADE, DONOŠENjA I URUČENjA REŠENjA O REFUNDACIJI PDV PO OSNOVU KUPOVINE PRVOG STANA

Ukoliko nakon provere ispunjenosti uslova propisanih odredbama Zakona i Pravilnika poreski inspektor utvrdi da kupac prvog stana ima pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana i utvrdi obim prava na refundaciju PDV(obim prava zavisi od činjenice da li je podnosilac zahteva jedini kupac stana, da li se promet celokupnog stana oporezuje samo porezom na dodatu vrednost ili je za deo stana izvršen i obračun poreza na prenos apsolutnih prava, da li kupac stana ostvaruje pravo na refundaciju za sebe i članove porodičnog domaćinstva i sl.) inspektor pristupa izradi rešenja o refundaciji PDV po osnovu kupovine prvog stana i isti dostavlja rukovodiocu organizacione jedinice na potpis najkasnije u roku od30 dana od dana podnošenja zahteva za refundaciju(član10a stav8. Pravilnika).

Rešenje o refundaciji PDV po osnovu kupovine prvog stana se izrađuje kroz aplikaciju PDV_RFN_prvi stan a prema korisničkom uputstvu izdatom od strane Sektora za razvoj i računarsku podršku. Primerak rešenja o refundaciji PDV po osnovu kupovine prvog stana dat je u prilogu ovog upustva i čini njegov sastavni deo.
Nakon izrade rešenja o refundaciji PDV po osnovu kupovine prvog stana poreski inspektor je dužan da podnese nacrt rešenja direktoru organizacione jedinice koji donosi rešenje. Poreski inspektor je dužan da parafira nacrt rešenja.

Posle potpisivanja i donošenja rešenja o refundaciji PDV od strane rukovodioca organizacione jedinice ili lica koje on ovlasti, jedan primerak potpisanog i pečatiranog rešenja se dostavlja podnosiocu zahteva navedenom u rešenju, drugi primerak rešenja, sa klauzulom izvršnosti koja se stavlja tek nakon prijema rešenja od strane podnosioca zahteva, se dostavlja Upravi za trezor Odeljenju Stari grad.

Ukoliko je nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave u postupku koji je sprovela po podnetom zahtevu za refundaciju PDV ocenila da se na osnovu priloženih dokaza ne može priznati pravo na refundaciju, donosi se rešenje kojim se odbija zahtev za refundaciju PDV kao neosnovan(obrazac Rešenja o odbijanju zahteva se nalazi u prilogu ovog dopisa i čini njegov sastavni deo).

Rešenje o odbijanju zahteva za refundaciju PDV se donosi kroz aplikaciju PDV_RFN_prvi stan a prema korisničkom uputstvu izdatom od strane Sektora za razvoj i računarsku podršku.

5. EVIDENCIJA O ODOBRENIM ZAHTEVIMA ZA REFUNDACIJU PDV PO OSNOVU KUPOVINE PRVOG STANA

Nadležni poreski organ je dužan da u skladu sa članom56a stav8. Zakona vodi evidenciju o kupcima prvog stana i članovima porodičnih domaćinstava kupaca prvog stana za koje su kupci prvog stana ostvarili refundaciju PDV, kao i o iznosu ostvarene refundacije PDV.

Evidencija treba da sadrži sledeće podatke:
1) redni broj;
2) ime i prezime obveznika kome je odobreno pravo na refundaciju;
3) članove porodičnog domaćinstva(JMBG, ime i prezime, srodstvo sa kupcem prvog stana);
4) adresa obveznika;
5) JMBG obveznika;
6) broj rešenja;
7) datum donošenja rešenja;
8) iznos PDV za refundaciju;
9) datum dostavljanja rešenja Upravi za trezor;
10) datum izvršenja refundacije PDV.

Organizacione jedinice Poreske uprave su dužne da vode i evidenciju o poreskim obveznicima– prodavcima po osnovu čijih računa je odobreno pravo na refundaciju PDV kupcu prvog stana. Evidencija treba da sadrži sledeće podatke:
1) redni broj;
2) PIB poreskog obveznika;
3) broj računa;
4) datum izdavanja računa;
5) iznos PDV iz računa.

Softverskom podrškom stvorena je jedinstvena evidencija o odobrenim zahtevima za refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana(pregled po kupcima i članovima porodičnog domaćinstva, kao i pregled po prodavcima) i
nalazi se na internom sajtu Poreske uprave, što ju je učinilo dostupnom svim organizacionim jedinicama Poreske uprave.

U cilju ispravnosti podataka iz evidencije o fizičkim licima kojima je odobreno pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana neophodno da se sva doneta rešenja o refundaciji PDV po osnovu kupovine prvog stana evidentiraju kroz pomenutu aplikaciju. Izuzetno ukoliko je stan kupljen od dva ili više fizičkih lica pri čemu su isti istvoremeno i obveznici PDV potrebno je kroz aplikaciju evidentirati samo jedno rešenje o refundaciji dok se ostala donose uWord-u do izrade softverske podrške.

Donošenjem ovog upustva prestaje da važi uputstvo broj: 464-221-1/2007 od 08.07.2007. godine.