Da li se na stanove koji su sagradjeni i već su u upotrebi, pri sledećoj prodaju  plaća PDV?

U slučaju kada se prenosi pravo raspolaganja na postojećim građevinskim objektima koji su u upotrebi, kao i kada se prenosi pravo raspolaganja na novoizgrađenim objektima izgrađenim do 31.12.2004. godine, ne plaća se PDV, a plaća se porez na prenos apsolutnih prava po poreskoj stopi od 5 %.

Koje uslove moram da ispunim da bih bio oslobodjen poreza na prenos apsolutnih prava?

Porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se na prenos prava svojine na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi, odnosno svojinskom udelu na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi (u daljem tekstu: stan) fizičkom licu koje kupuje prvi stan (u daljem tekstu: kupac prvog stana), za površinu koja za kupca prvog stan iznosi do 40 m2 i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu koga kupac stiče prvi stan, nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije do 15 m2 po svakom članu (u daljem tekstu: odgovarajući stan), pod uslovom da:
-je kupac prvog stana punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritorije Republike Srbije
-kupac prvog stana od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu koga kupac stiče prvi stan, nije imao u svojini, odnosno susvojni stan na teritoriji Republike Srbije
-Pravo na poresko oslobođenje može se ostavriti samo na osnovu ugovora o kupoprodaji prvog stana overenog posle 8. jula 2007. godine.

Šta treba da podnesem da bih bio oslobodjen poreza na prenos apsolutnih prava?

Prodavac koji pravo svojine na stanu prenosi kupcu prvog stana, za svrhu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje, dužan je da poreskom organu nadležnom prema mestu gde se stan koji prodaje kupcu prvog stana nalazi, podnese:
-poresku prijavu na Obrascu PPI-4- Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava
-overenu izjavu kupca prvog stana da kupuje prvi stan za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva na Obrascu IKPS – PPAP
-original ili overenu kopiju ugovora o kupoprodaji stana
-ako kupac prvi stan kupuje samo za sebe – prodavac pored poreske prijave i dokumenta iz tač. 1) do 3) podnosi i dokaze iz kojih proizilazi da taj kupac ispunjava propisane uslove iz člana 31 a i 31b stav 1. Zakona:
-izvod iz matične knjige rođenih za kupca prvog stana
-uverenje o državljanstvu kupca prvog stana
-dokaz o prebivalištu kupca prvog stana (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu)
-Ako kupac prvi stan kupuje za sebe i za određene članove njegovog porodičnog domaćinstva- prodavac pored poreske prijave i dokumenata iz tačke 1) do 3) podnosi i dokaze iz kojih proizilazi da su ispunjeni propisani uslovi za oslobađane od poreza na prenos apsolutnih prava po osnovu prodaje stana kupcu prvog stana:
-Izvod iz matične knjige rođenih za kupca prvog stana
-Uverenje o državljanstvu kupca prvog stan
-Dokaz o prebivalištu kupca prvog stana (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu)
-Dokaz kojim se potvrđuje da je fizičko lice za koga se ostvaruje pravo na poresko oslobođenje član porodičnog domaćinstava kupca prvog stana, u smislu odredbe člana 31 stav 2. Zakona (npr. Izvod iz matične knjige venčanih- ako se pravo na poresko oslobođenje ostvaruje i za kupčevog supružnika, izvod iz matične knjige rođenih za kupčevo dete ili dete kupčevog supružnika – ako se pravo na poresko oslobođene ostvaruje i za ta lica…)
-Dokaz o prebivalištu članova porodičnog domaćinstva kupca prvog stana za koje se ostvaruje pravo na poresko oslobođenje(overena fotookopija lične karte ili potvrda o prebivalištu) -Nadležni poreski organ, na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, rešenjem utvruđuje poresku obavezu, odnosno pravo na poresko oslobođenje.

Koje uslove moram da ispunim kao kupac prvog stana kako bih ostvario refundaciju PDV-a?

Kupac prvog stana može da ostvari refundaciju PDV pod sledećim uslovima:

-da od 1. jula 2006 godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritorije Republike da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena prodavcu.

-Pravo na refundaciju PDV može se ostvariti za stan čija površina za kupca prvog stana iznosi do 40 m2, za članove njegovog porodičnog domaćinstva do 15 m2 po svakom članu koji nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike u periodu od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji.

Ako kupac prvog stana kupuje stan površine koja je veća od površine za koju ima pravo na refundaciju PDV (za kupca prvog stana iznosi do 40 m2,a za članove njegovog porodničnog domaćinstva do 15 m2 po svakom članu koji nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike u periodu od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupopradaji), pravo na refundaciju PDV može da ostvari do iznosa koji odgovara navedenoj površini.

Pravo na refundaciju PDV kupcu prvog stana može se ostvariti samo na osnovu ugovora o kupoprodaji stana overenog posle stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 08. jula 2007 godine.